نمای ساختمان اداری

نمای اداری

در زمینه طراحی نما های اداری به چند موضوع میشود پرداخت تا کالبد اداری که مد نظر می باشد به شکل مناسبی طراحی شود . اولین موضوع کاربرد مکان اداری می باشد که به زبان ساده تر ، فعالیت یا عملکرد فضایی اداری که قرار است بنا شود چه می باشد .دومین موضوع شرایط محیط و کاربردی مکان است . سوم پیوست نظر کارفرما با طراح است که برای شکل گرفتن نمای اداری مفید است . به دیگر خصوصیات اشاره میکنیم 

زیبایی شناسی در نمای ساختمان اداری

تناسب در ابعاد بیرونی نمای ساختمان اداری

ایجاد ناهماهنگی در عناصر نمای ساختمان اداری


دی ۹, ۱۳۹۷