نمای ساخنمان تجاری

نمای تجاری

امروزه در طراحی نمای ساختمانهای تجاری آیتمهای زیادی مدنظر طراحان است که ما مختصر به آنها می پردازیم . با رویکرد امروزی که انسانها در تلاشند تا زیباتر از دیگران باشند ، نماهای تجاری به خاطر بازدید بیش از حد باید خاص به نظر برسد تا بازدید کنندگان از ارتباط با آن لذت ببرند . نمای تجاری از لحاظ زیبای باید از دید بازدید کنندگان قابل درک باشد تا مشتریان را به داخل خود جذب کند . هر کسب و کاری نمای خود را میطلبد پس طراحی نمای تجاری به کسب و کار ارتباط دارد و بعد هنر طراح که چگونه کسب و کار ها را با طراحی خود نشان دهد. به خصوصیاتی یک نمای تجاری اشاره می کنیم .

ارتباط طراحی با معنای کسب و کار

کشش و حس خوب  در ارتباط با مشتری

نظم در فرم نمای تجاری


دی ۹, ۱۳۹۷