نمای درمانگاه

با گسترش علم فروش و جلب رضایتمندی مشتریان تقریبا تمامی عرصه هایی که به نوعی در آن بحث کسب درآمد مطرح است. طراحی درمانگاه و کلینیک پزشکی  در حال حاضر از ساخت و معماری یک فضا با قابلیت های کالبدی مناسب جهت استقرار افراد در مطب دندانپزشکی یا … به فضایی جهت جذب مخاطب تبدیل شده است.با نگاهی به افکار و کارکرد درمانگاه به این نتیجه میرسیم که تمیزی یکی از آیتمهای مهم درمانگاه می باشد . نمای درمانگاه یا کلینیک  از نظر زیبایی شناختی باید بتواند تا در مرحله اول رضایت مشتری را  مطلوب نگه دارد .


دی ۲۹, ۱۳۹۷