نمای بیمارستان

نمای بیمارستان

به منظور بهبود حال بیماران طراحی نما بیمارستان از حساسیت بالایی برخودار است. طراح باید کوشش کند تا از بهترین فرم و سریالهای رنگی برای بهبود حال بیماران و مراجعه کنندگان فراهم کند . کالبد بیمارستان تا جایی که امکان است باید با روحیه بیماران و مراجعه کنندگان منطبق باشد . روند برای در نمای بیمارستان با روحیه مراجعه کنندگان ارتباط مستقیمی دارد . برخی از خصوصیات نما بیمارستان

نورگیری مناسب در نما بیمارستان

استفاده از سریالهای روشن

استفاده از فرم هندسی منظم


دی ۹, ۱۳۹۷