نمای هتل ( اجرا و طراحی)

نمای هتل

کالبد نمای هتل با ایجاد نمایش بصری و حرکتی ، در خلق مکان خصوصی مجموعه هم نقش مهمی ایفا می کند. محرک کلیدی طراحی نمای هتل، توسعه توابع و عملکردهای ساختمان بود تا مجموعه ویژگی های موثر و نمادین را به طور همزمان داشته باشد. در نمای هتل ایرانی رویکردها و تکنیک جدید معماری، اثرات دمای بالا و تابش شدید را کاهش دهند. تلفیق ایده و اقدامات زیست محیطی، یک نگرش هوشمندانه برای معماری ساختمان در خاور میانه محسوب می شود.با بررسی اجمالی و نگرشصحیت در طراحی هتل هابه چندموضوع برخورد میکنیم کهبه بخش مهم آن میپردازیم.بحث طراحی نما هتل از اهمیت زیادی برخوردار است و یک طراح باید به دانش کافی در کنار تجربه داشته باشد . از عوامل تاثیر گذار در طراحی هتل ورودی آن است که خود ورودی به تنهایی مباحث فراوانی را به خود در بر میگیرد که ما به قسمتی از آن می پردازیم . در مرحله اول ورودی باید گویا و معرف عملکرد فصا را آشگار کند وبتواند کشش به داخل هتل را نشان دهد که از متریالهای زیادی میشود در این حوزه استفاده کرد یعنی استفاده از آب  ، فصای سبز و غیره که کمک زیادی در محوطه سازی هتل می کند. از دیگر عواملیکه از لحاظ زیبایی شناسی اهمت دارد استفاده از المانهای مخصوص هتل که به صورت تخصصی یاید طراحی شود و در محوطه هتل استفاده شود نمای هتل ازبالاترین اهمیت برخوردار است زیرا پوسته ی هتل را تشکیل میده و در ورودی بعد از محوطه سازیمسافران با نما برخورد میکنند که باید دعوت کننده باشد تا مسافرین از آمدن خود احساس خوشنودی کنند . داخل نیزهمانند دیگر فصاها مهم است دکوراسیون داخلی هتل خود نیز مقواه جدا گانه است که در قسمت جدا گونه ایبه آن پرداخته ایم . در کل طراحی هتل  باید زیبا باشد تا مسافران در آنجا به راحتی مستقر شوند.

زاها حدید معمار ترازاول دنیا (روحش شاد)

دی ۹, ۱۳۹۷