سازمان یافته شده

سازماندهی در شرکت فرامعماران

باعث پیشبرد اهداف می باشد . بدون سازماندهی سازمان دچار آشوب شده و دسترسی به اهداف غیرممکن خواهد بود. بنابراین هر کدام از اعضا تیم باید نسبت به سازماندهی کردن امور خود مسئول باشند و جوابگو  ، مدیریت باید اطمینان حاصل کند که کلیه کارها مطابق با اهداف از پیش تعیین‌شده پیش می‌رود و هر کدام از اعضا کارهایش را کاملا موثر انجام می‌دهد . برگزاری جلسات مستمر با اعضای تیم از سوی مدیر باعث می‌شود تا کارمندان در مسیر درستی قرار بگیرند و امور در موعد مقرر به سرانجام برسد.

سازماندهی در طراحی

سازماندهی در اجرا

 

 

شهریور ۱۰, ۱۳۹۶