مهندس ناظر

مهندس ناظر

امیر حسین متحملیان مهندس ناظر شرکت فرا معماران میباشد . ایشان با هوش و تجربه خود به خوبی از پس نظارت کارگاه بر می آید و در زمینه نظارت کوشا و فعال هستند .

شهریور ۱۰, ۱۳۹۶